Gaat de ledenraad aan de noodrem trekken?
Gaat de ledenraad aan de noodrem trekken? Foto: Fotostudio GJ Vlekke

Ledenraad RFH kan nu de standaard zetten

Algemeen Bloemen in Beweging

Op 19 februari heeft de ledenraad van RFH formeel de petitie “De Noodrem” ontvangen. Op 8 maart stelde de ledenraad, in het bijzijn van een notaris en advocaat, na degelijke controle vast dat de petitie aan de minimale eisen voldoet en daarmee rechtsgeldig is.

Bij het in behandeling nemen van de petitie gaat de ledenraad niet over een nacht ijs. Zij heeft de taak gesteld zichzelf een zo’n goed mogelijk beeld te vormen van de onvrede die onder een deel van de kwekers van de coöperatie leeft, inclusief omvang en gewicht.
Dit voordat zij overgaat tot besluiten tot het laten uitvoeren van een externe audit met betrekking tot het reilen en zeilen binnen FloraHolland.

Standaard zetten

Zorgvuldigheid is een goede zaak. In haar nog prille en onwennig bestaan ziet de ledenraad zich voor een uiterst serieuze zaak geplaatst en kan zij laten zien of de raad een waardig opvolger is van de Algemene Leden Vergadering. Met andere woorden, de petitie biedt de ledenraad de mogelijkheid om de standaard te zetten als waakhond van de coöperatie.

De procedure

Maar daarvoor dient eerst een procedure te worden doorlopen, zo formuleert de voorzitter van de RFH ledenraad Marcel van Tol het in een videobericht.

1- De ledenraad heeft ervoor gekozen eerst in gesprek te gaan met de petitie-ondertekenaars. Die gesprekken staan gepland vanaf 15 maart.
2- De ledenraad heeft de initiatiefnemers van de petitie uitgenodigd voor een overlegvergadering, waarin de initiatiefnemers wordt gevraagd om aan een delegatie van de ledenraad de petitie toe te lichten. Inmiddels heeft dit overleg 19 maart jl. plaatsgevonden. Bij die toelichting waren CEO van Schilfgaarde, fysiek, en de voorzitter van de RVC Jack Goosens, digitaal, als toehoorders aanwezig.
3- Van de bijeenkomst zijn notulen gemaakt die samen met de petitie en het advies van de drie voorzitters worden ingebracht in de formele ledenraad-vergadering van eind april. In deze vergadering wordt besloten of er eind mei een extra informele ledenraad-vergadering plaats vindt waarin de petitie geheel of gedeeltelijk besproken zal worden.

Rol ledenraad

Om haar autonome rol te kunnen spelen moeten de leden van de ledenraad sterk in hun schoenen te staan. Enerzijds is er de druk vanuit de collega-kwekers in het veld, anderzijds vanuit de leiding van de coöperatie. De druk vanuit de coöperatie is subtieler. Sla de management-literatuur erop na en je struikelt over de verleidingen waaraan de ledenraad in dat geval bloot staat: ingekapseld worden, consensus met beleid en strategie van de coöperatie; wederkerigheid, waarmee wordt bedoeld dat de status van raadslid solidariteit activeert met de leiding van de coöperatie.

Directie en RVC

Voor directie en RVC is het aftasten hoe de ledenraad zich in deze bijzondere situatie manifesteert en hoe stevig de raad haar controlerende rol gaat spelen. Durft de leiding van de coöperatie het aan de ledenraad los te laten en krijgt die de ruimte haar taak onafhankelijk uit te oefenen en autonoom haar oordeel te vellen?
Of doen directie en RVC pogingen tot zeggenschap over de uitkomst door het proces van besluitvorming en het eindresultaat te monitoren?
Als dat het geval is en tegengas op deze wijze geneutraliseerd wordt, is het gremium ledenraad tandeloos. Bij het afschaffen van de ALV in 2017 is dit gevaar onderkend, maar werd daartoe desalniettemin door de leden zelf besloten.

Het is nu aan de leden van de ledenraad om te laten zien wat het nieuwe gremium waard is. Met de petitie krijgt ze de kans om een standaard neer te zetten, door in alle wijsheid, en met beschikking over alle benodigde informatie, te komen tot een zelfstandig besluit, cq. advies.

Door Walter Landesbergen

Inzet van de petitie:
Primair: besluiten tot het laten uitvoeren van een externe audit met betrekking tot het reilen en zeilen binnen FloraHolland, meer specifiek op drie punten:
1. Floriday; a. Opzet, kwaliteit en borging van het Floriday platform; b. Financiering, afschrijving en toekomstige kosten begroting van het platform; c. De noodzaak tot het uit-faseren van Connect EAB voor de directe handel.
2. Verplichte certificering.
3. Of de directie van FloraHolland dagelijks voldoet aan en handelt volgens de statuten van FloraHolland en in het bijzonder artikel 3 van de statuten van FloraHolland.

Uit de krant

Uit de krant