Contact

Bloemenkrant

Ambachtsweg 7a
2222 AH Katwijk
T. 071 - 402 29 01

Oplage 12.500.
Verschijnt 1x per 14 dagen

Bloemenkrant
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:

Afbeelding

Meriam Mesman
T. 06 - 460 942 09
advertentie@bloemenkrant.nl

Afbeelding

Hennie Olthof
T. 071 - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

Inleveren advertenties: o.v.v. Bloemenkrant.
Advertenties dienen voor vrijdag 10.30 uur in de oneven weken ingeleverd te zijn.
Bij brieven onder nummer.

Redactie:

Afbeelding

Walter Landesbergen
T. 06 - 193 360 53
redactie@bloemenkrant.nl

Inleveren kopij: Dagelijks voor de site.
De Bloemenkrant verschijnt in de even weken, dus kopij insturen voor het eind van de oneven week. Verder in overleg met de redactie.

Verslaggevers
Johan Th. Bos
Joep Derksen
Esdor van Elten
Frank de Klerk
Leni Paul
Wilma van Velzen

Abonnementen en adreswijzigingen

Afbeelding

Peter Harteveld
T. 071 - 402 29 01
administratie@uitgeverijverhagen.nl

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abbonementen:
De Bloemenkrant wordt gratis verstuurd naar alle bedrijven in de sierteelt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een abonnement. De kosten bedragen hiervoor bedragen € 89,50 per jaar. Indien zes weken voor het verstrijken van het abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.