Afbeelding
Foto: WUR

De bollenteelt staat voor grote uitdagingen

Algemeen

 Allereerst wil ik u en allen die u dierbaar zijn een in alle opzichten een heel mooi 2018 toewensen. Ik hoop op een jaar met veel interessante uitdagingen.

Snellere Innovaties zijn nodig zo lees ik in het blad Greenity tijdens de Kerstdagen. Door het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen en de toenemende druk vanuit de Retail wordt de noodzaak tot snellere innovatie groter. De rol die de Retail, maar ook vanuit de maatschappij op onze wijze van produceren, wordt als maar groter. 
Het zal duurzamer moeten en daarvoor is geld nodig, een nieuwe denk- en werkwijze. Dat is allemaal waar, maar wordt er niet iets vergeten? Met alleen geld ben je er niet!

Onderzoek
Je hebt ook een onderzoeksapparaat met onderzoekers nodig...  en is het niet zo dat de ontwikkelingen rondom het PPO bloembollenonderzoek nu niet zo rooskleurig zijn. Kortom, komt het er op neer dat deze groep onderzoekers zich op heel dun ijs begeeft en dat hier en daar al wakken zijn te zien.
Gelukkig heeft de Raad van Bestuur er voor gezorgd dat deze groep onderzoekers worden ingebed in een grotere organisatie. Dit is per 1 januari jongstleden geëffectueerd en zijn de onderzoekers ondergebracht bij Wageningen UR Glastuinbouw. Hierdoor is er een grotere kritische massa aan onderzoekers waardoor continuïteit kan worden gewaarborgd en expertisevelden voldoende breed worden gehouden. Dit is nodig omdat voor het zoeken naar oplossingen kennis nodig is vanuit verschillende disciplines. Wij hebben het dan over multidisciplinair onderzoek. Wij zullen er alles aan doen om te waarborgen dat het een herkenbare onderzoeksgroep blijft voor de bollensector. Als bedrijf hebben wij op deze ontwikkelingen geanticipeerd door het invullen van de vacature bodemecologie en capaciteit in te zetten op virologie. Daarnaast is besloten om twee vacatures open te stellen om de continuïteit in onderzoek te kunnen waarborgen. Dit vanuit een overtuiging dat als we niets doen onderzoekers en hun expertise voor de sector verloren gaan en de innovatie waar de bloembollensector op drijft, stokt. Onze doelstelling is de benodigde expertise te behouden en het proces van kennisontwikkeling aan de gang te houden. Doen we niets dan zal het strategisch onderzoek op het gebied van de bloembollen figuurlijk door het ijs zakken en verloren gaan voor de sector.

Preventie
Gelukkig zijn de brancheorganisaties bezig om via de gewasgroepen het proces van onderzoek aan de gang te houden. Alle moeite ten spijt denk ik niet dat dit voldoende zal zijn om de vraagstukken waar de sector voor staat aan te pakken. Wij verwachten dat het probleem waarin het strategische onderzoek zich bevindt eerst opgelost moet zijn. Het gaat dan niet om onderzoek dat is geïnitieerd vanuit de problemen van vandaag. Dus niet om het blussen van branden als er brand is, maar veel meer het ontwikkelen van nieuwe brandpreventie technieken en het ontwikkelen van brandweerauto's voor de toekomst. Het gaat om innovaties voor de langere termijn, met een onzekere return on investment. Het gaat om het type onderzoek dat de basis legt voor de toekomst van de sector die voor enorme uitdagingen staat. Zoals strengere Europese eisen aan omgevingseffecten en een markt die nieuwe producten blijft verlangen en eisen stelt aan productie. Individuele MKB bedrijven zoals kwekers en toeleveranciers kunnen dit soort onderzoek niet zelf in eigen beheer doen, het is voor hen te kostbaar en te risicovol. De opgave waar we voor staan is om een oplossing te vinden voor de continuïteit en het versterken van het toegepast strategisch onderzoek.

Laat dit nu mijn eerste uitdaging voor het nieuwe jaar zijn.

Jan Willem de Vries

Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)


    
    
 

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant