Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Een goede raad aan President Trump

Iedereen weet ondertussen wel dat de wereld voor grote veranderingen staat.

Ik heb het dan niet alleen over de sterke toename van de wereldbevolking en een stijgend welvaartsniveau en de hiermee samenhangende vraag naar voedsel. Een veel groter probleem zie ik in de vraag naar grondstoffen en de energie.


Elke dag weer ervaren we de nadelige effecten die een toenemend gebruik aan grondstoffen met zich mee brengt. Het op grote schaal gebruiken van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) in fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer hebben hun stempel gedrukt op ons leefmilieu. Daarnaast kappen we nog elke dag hectares aan bossen om over meer landbouwgrond te beschikken. Op dit moment zit er al 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Zoveel CO2 zat er de afgelopen 800.000 jaar nog niet eerder in de lucht. Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Deze stijging van de temperatuur heeft gevolgen voor het klimaat: dat verandert en wordt extremer. Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot rond 2050 40 tot 70 procent lager is dan in 2010.


Opwarmen van de aarde
Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse maatregelen voor nodig. Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. De hoeveelheden broeikasgassen die de mens al heeft uitgestoten, maakt dat de aarde deze eeuw warmer wordt. Hoeveel de aarde zal opwarmen, hangt af van welke maatregelen wereldwijd genomen worden. Als de uitstoot van broeikasgassen doorgaat zoals nu zal het rond het jaar 2100 2,6 à 4,8 °C warmer zijn dan rond het jaar 2000. Zelfs als we de CO2-uitstoot ingrijpend weten te verminderen, zal de aarde nog 0,3 tot 1,7 °C warmer worden dan eind vorige eeuw. De zeespiegel zal stijgen, onderzoekers verwachten dat deze rond het jaar 2100 tussen de 25 en 80 cm gestegen zal zijn door het smelten van gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica. De afgelopen 30 jaar is de helft van het zee-ijs rond de Noordpool verdwenen. Dingen die we elke dag weer kunnen waarnemen. 


Doogte & overstromingen
Doordat de aarde warmer wordt, zal het in een groot deel van de wereld droger worden, terwijl het in andere gebieden juist natter wordt. Dit brengt allerlei nare gevolgen met zich mee. Elke dag lees ik in de krant over honger en ondervoeding door voedseltekorten in gebieden waar het droger wordt. Nog nooit zagen onderzoekers zoveel schade aan het Great Barrier Reef. Nieuwe beelden bewijzen dat klimaatverandering ernstige schade aanricht aan de oceanen.
Koraalriffen zijn van belang zijn op de werkgelegenheid en de voedselvoorziening van miljoenen mensen. Koraalriffen worden wel regenwouden van de oceaan genoemd, omdat het er wemelt van het leven. Wetenschappers zien ook een afname van de biodiversiteit  doordat dieren- en plantensoorten uitsterven. Nog nooit heb ik in de krant zoveel gelezen over grote bosbranden als dit jaar. De kans op meer en langere hittegolven neemt toe.
De effecten zijn bij ons zijn ook al waar te nemen. Nederland wordt warmer en de zeespiegel stijgt. De winters worden zachter met als gevolg dat het minder vaak zal vriezen. Het zal in het voor-, najaar en de winter natter worden en er zal meer neerslag vallen. De zomers zullen daarentegen droger en heter zijn met meer zomerse en tropische dagen. Maar ook zal het weer extremer worden met meer extreem zware buien, meer kans op overstromingen. De rivieren en riolering kunnen bij hevige regenval het aanbod van water niet aan.
 

Trump
Met name arme, tropische gebieden hebben last van de klimaatverandering. Hier zijn grote problemen door watertekorten, overstromingen, ziekten en slechtere oogsten. Vooral dichtbevolkte kustgebieden en rivierdelta's in arme landen zijn kwetsbaar. Juist die landen hebben niet het geld en de technologie om zich aan de klimaatverandering aan te passen. Ik begrijp werkelijk niets van president Trump, door bekend te maken dat de Verenigde Staten zich heeft teruggetrokken uit het klimaatverdrag van Parijs. Door het ontkennen van de klimaatverandering berokkent hij de wereld enorm veel schade. Door alle waarschuwingen van het overgrote deel van de wetenschap en alle wetenschappelijke organisatie te negeren.


Oplossing
Iedereen weet waar de oplossing ligt. Deze ligt in zonne-energie, windenergie en andere technologieën. Ik ben er trots op om in de Glastuinbouw te werken. Als sector zijn we goed op weg om de aan ons zelf opgelegde energiedoelen in 2020 te halen. Zoals het er nu naar uitziet gaan we de CO2 doelstelling van 6,2 Mton in 2020 halen. Hoewel we als sector goed scoren, worden de landelijke duurzame energiedoelen en het energiebesparingsdoel 2020 nog niet gehaald. Hiervoor moeten extra maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door extra stimulering van duurzame energie en besparingen in de industrie, de transportsector en in de gebouwde omgeving. Als Nederlanders zien we de noodzaak en gaan ervoor. Niets doen en de ogen sluiten voor de problematiek maakt dat de problemen straks alleen maar groter worden. We zullen de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen zodat de opwarming stopt. 
Een goede raad aan Trump als hij zijn ogen blijft sluiten voor de milieueffecten is, dat hij zich gaat aanpassen aan een ander klimaat. Waarbij hij zich moet instellen op desastreuze gevolgen. 


Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden