Logo bloemenkrant.nl
Foto: Jan Willem de Vries

Onze koppositie behouden, dan niet langer toekijken maar meedoen...!

  Column

Huidige productiesystemen kunnen maar beperkt verbeterd worden. Het maakt dat we op zoek moeten naar nieuwe teeltconcepten en toepassingen waarmee een doorbraak gerealiseerd kan worden. Het doet mij dan ook veel plezier te kunnen melden dat het project AGROS van start gaat. 

AGROS staat voor “Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems. Het doel van dit project is om met behulp van fundamentele kennis uit de biologische, technische en sociale wetenschappen systeemsprongen in productiesystemen te maken. Het uitgangspunt hierbij het ontwikkelen van agro-technologie ter ondersteuning van ecologische en biologische functies in de glastuinbouw, de akkerbouw en de melkveehouderij.
In de glastuinbouw is de uitdaging om jaarrond verse en gezonde producten te leveren met een continue, hoge kwaliteit. Dit is goed mogelijk met beschermde teelten, maar de beperkende factor wordt de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel met kennis van het telen van een hoogwaardig product en dat alle aspecten van een efficiënte productie met minimale inzet van resources kan overzien. Daarom is de stap naar meer automatisering van de teelt nodig. In dit project wordt gewerkt aan het realiseren van de “autonome kas” waarin de teelt op afstand wordt gestuurd via kunstmatige intelligentie, gebaseerd op metingen van gewaseigenschappen met behulp van intelligente sensoren en waarin teelthandelingen ondersteund of gerealiseerd worden via automatische systemen om daarmee een duurzaam en rendabel teeltsysteem te realiseren.

Virtueel slotevent

De eerste stappen op weg naar de autonome kas zijn gezet door het gebruik van kasklimaat- en gewasgroeimodellen die de actuatoren in de kas aansturen. Daar waar kunstmatige intelligentie in andere sectoren al opgang maakt, zijn dit type algoritmes tot nu toe voor de glastuinbouw nog niet ontwikkeld of in gebruik om het kasklimaat aan te sturen en beslissingen in teeltsturing gedurende een langere periode te nemen met productieresultaten die vergelijkbaar zijn met de praktijk. Het project AGROS wil deze algoritmes gaan ontwikkelen.
De Autonomous Greenhouses Challenge van de Businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research geeft al aan dat het mogelijk is om 'op afstand' komkommers en tomaten te telen. Dit winterseizoen is deze Challenge voor een tweede keer georganiseerd. De lat lag dit keer een stuk hoger door niet met komkommer maar met een gewas cherrytomaten. Het was een belichte teelt waarin men ook nog een keer op afstand het gegeven lichtspectrum kon sturen. De deelnemers sturen de kas volledig op afstand met door hun zelf ontwikkelde algoritmes. In de eerste week mochten ze één keer in de kas om allerhande sensoren, camera's en andere meetapparatuur op te hangen. Daarna is de deur voor de kandidaten op slot gegaan en moesten ze de hele boel aansturen vanachter de computer. Deze week is er voor de laatste keer geoogst. Op 5 juni is er het virtuele slotevent van deze challange dan zal ook de winnaar bekend zijn. COVID-19 maakt dat dit niet in levenden lijve kan in het bij zijn van alle deelnemers.

Koppositie

Nederland staat internationaal gezien nog steeds op een hoog niveau op het gebied van efficiënt produceren van agrarische producten. Uitdagingen liggen op het gebied van productie van hoogwaardige producten, gebruik van grondstoffen, klimaatverandering en waterkwaliteit. Wij hebben het dan over een circulaire, klimaat neutrale en natuur inclusieve landbouw. Dit project draagt bij aan de missie van “Kringlooptuinbouw”, “Klimaat neutrale tuinbouw en voedselproductie” en “Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel” door het ontwikkelen van duurzame productiesystemen die het gebruik van fossiele brandstoffen, water, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen reduceren en de emissies van broeikasgassen terugbrengt.
Verder draagt dit project bij aan het aantrekkelijker maken van de tuinbouw als werkgever en het terugdringen van de hoeveelheid standaardwerkzaamheden. Om de systeemsprongen te maken zal gebruik worden gemaakt van verschillende expertisevelden waarbij robotica, meet en regeltechniek en sensing (waarnemen), ICT, Big Data en Artifical Intelligence sleuteltechnologieën zijn. De kern van het project zal zijn, het op een slimme manier waar nemen (smart sensing). Hiervoor zullen nieuwe sensortechnologieën moeten worden ontwikkeld die uit nieuwe productiesystemen data verzamelen en daar op basis van kunstmatige intelligentie nieuwe kennis uithaalt en die vervolgens toepast om de productie te sturen op doelstellingen in energiegebruik, water, gewasbeschermingsmiddelen en arbeid.
Dit alles moet leiden tot een afname in het gebruik van natuurlijke bronnen (energie, water, nutriënten), het oplossen van sociale vraagstukken die verband houden met het tekort aan arbeidskrachten en het verbeteren van de maatschappelijke acceptatie en waardering van de voedselproductie.
Dit project wordt samen met bedrijven, die een brede doorsnede zijn van de toeleverende bedrijven aan de sector, uitgevoerd. Het zijn vooral bedrijven op gebied van sensortechnologie, infrastructuur, data en kunstmatige intelligentie die meewerken aan deze ontwikkeling richting autonomen kas.

Wilt u meer weten over dit project kijkt u dan op onze website zie: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/glastuinbouw/show-glas/Start-AGROS-bedrijven-en-WUR-optimaliseren-agro-ecologie-met-techniek.htm

Club van 100

Mocht u nu als kassenbouwer, installatiebedrijf op het gebied van energie en klimaat en water, potgrond- en substraatleverancier, leverancier van gewasbescherming, meststoffen en verbruiksartikelen, bank, accountancy bureau, verzekeraar, energieleverancier, leverancier van uitgangsmateriaal of in de handel en/ of distributie zitten, en denken wat gebeurt en nu allemaal, eigenlijk wil ik ook met mijn neus boven op nieuwe ontwikkelingen en innovaties zitten, komt u dan eens praten. Misschien is de Club van 100 dan iets voor u.

Los van het feit dat u boven op nieuwe ontwikkelingen zit, een heel snelle toegang krijgt tot het kennisnetwerk van Wageningen University & Research en deel uit maakt van een heel interessant netwerk van meer dan 70 bedrijven, doet u ook mee aan nieuwe kennisontwikkeling.
Op dit moment hebben we 12 projecten onderhanden waarvan de nieuwe kennis in eerste instantie alleen voor leden beschikbaar is. Het kan niet anders zijn, dan dat er vast minimaal één bijzit waar u uw voordeel mee zou kunnen doen.

Toen ik aan een nieuw lid vroeg wat zijn overwegingen waren om mee te doen, zei hij: “De reden dat wij meedoen is goed voeling te kunnen houden met wat er in de sector leeft. En waar kan dat beter in een netwerk van toonaangevende bedrijven. Daarnaast is het de ‘place to be’ om nieuwe kennis op te doen."

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden