Yvonne Watzdorf, algemeen directeur Bloemenbureau Holland.
Yvonne Watzdorf, algemeen directeur Bloemenbureau Holland. Foto: Christa Romp

Interview met Yvonne Watzdorf, BBH

Algemeen Bloemen in Beweging

”Zonder Algemeen Verbindend Verklaring staat collectieve promotie op het spel.”

2023, een beslissend jaar voor Bloemenbureau Holland
42 jaar geleden werd Bloemenbureau Holland opgericht. Een stichting die zich ging bezig houden met advisering, onderzoek, zakelijke dienstverlening & promotie van de sierteeltsector over de hele wereld en afzetbevordering. De ambitie van toen lijkt nu hoog gegrepen, maar was die niet. Mede door inzet van BBH ontwikkelde de sector zich.  Door wereldwijde belangstelling voor Nederlandse bloemen en planten groeide die uit tot een belangrijke exportpijler met technologisch en zakelijk innovatieve bedrijven geleid door hoog opgeleide professionals. BBH verloor stukje bij beetje haar urgentie; de sierteeltbedrijven pakten zaken zelf op. Wat bleef was promotie. Of, zoals het op de site van BBH staat: ‘Bloemen en planten voortdurend top of mind houden bij de consument, dat is waar we bij Bloemenbureau Holland elke dag enthousiast aan werken.’ Maar ook deze laatste taak wordt nu betwist. In het eerste kwartaal van 2023 beslist de sector over het bestaansrecht van BBH.

Interview met Yvonne Watzdorf, algemeen directeur Bloemenbureau Holland

Op 1 Januari 2024 moet Bloemenbureau Holland de financiële bijdragen van de sector zelf incasseren. Dan stopt Royal FloraHolland met het verzorgen van de inning van de BBH-heffing. Na het opheffen van het Productschap Tuinbouw en het wegvallen van RFH als incassokantoor schieten er nog twee alternatieven over om het 40 jaar oude, iconische promotie-instituut voor de sector te behouden: de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) en de vrijwillige bijdrage.

Door Walter Landesbergen

De Bloemenkrant sprak met Algemeen Directeur Yvonne Watzdorf over de toekomst van het Bloemenbureau en het beslissende jaar 2023.
Watzdorf: “Eigenlijk is er maar 1 toekomstscenario voor BBH en dat is de Algemeen Verbindend Verklaring. Alleen met een AVV is collectieve promotie voor de sector voort te zetten.”

BK: Hoe staat het met die AVV?
Watzdorf`: “We doorlopen nu de procedure die moet leiden tot de invoering. Dat proces voltrekt zich in 4 stappen.”

1- Draagvlaktoets
Watzdorf: “De overheid eist dat voor de aanvraag van een AVV een draagvlaktoets wordt gedaan in de sector. Hoewel er voor een dergelijke toets geen specifieke voorschriften of protocollen bestaan, hebben we het nodige juridische onderzoek verricht hoe een dergelijke toets op te zetten, wil die in succes resulteren. In principe spreek je over een enquête waarop met Ja of Nee geantwoord kan worden. Een ruime meerderheid moet voor zijn.
BBH heeft Motivaction gevraagd de draagvlaktoets uit te voeren. Motivaction verwerkt de resultaten die weer worden voorgelegd aan een onafhankelijke accountant die een en ander verifieert.”

2 - Ballotage door Brancheorganisatie Sierteeltproducten
Watzdorf: “Heeft de draagvlaktoets een positieve uitkomst, dan wordt die voorgelegd aan de Brancheorganisatie (BO) Sierteeltproducten met het verzoek de AVV in te dienen. De BO beoordeelt of de draagvlaktoets representatief is voor de sector. Dat wil zeggen: zijn alle segmenten evenwichtig bevraagd, hebben de plannen van het Bloemenbureau meerwaarde voor de sector. Als de BO positief oordeelt over het verzoek tot aanvraag van de AVV, dan is de volgende stap Brussel.”

BO Sierteelt
De BO Sierteelt is in 2015 opgericht. Royal Flora Holland, KAVB, VGB, LTO Glaskracht en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten participeren in deze stichting. De brancheorganisatie is door het ministerie van Economische Zaken officieel erkend wat haar de mogelijkheid biedt om bij voldoende draagvlak een heffing op te leggen aan ondernemers die onder de werkingssfeer van de BO vallen. Naar het middel van de AVV wordt in het bijzonder gegrepen voor de financiering van fundamenteel en strategisch onderzoek. Ook voor andere activiteiten is dit zeer wel mogelijk. Mits die in het algemeen belang zijn.

3- Goedkeuring Brussel
Watzdorf: “De Brussel-stap is goeddeels een formaliteit. Hier wordt naar zaken gekeken zoals mededinging. Zaken waarmee in het inhoudelijke plan al rekening is gehouden. Aangezien in Frankrijk al een AVV voor de groene sector geldt, zal Brussel niet de grootste hobbel in de weg zijn.”

4- Goedkeuring Den Haag
Watzdorf: “Heeft Brussel geen bezwaar, dan gaat Den Haag zich er over buigen. Daar wordt vooral gekeken naar het algemeen belang van de AVV voor de sector. Maar ook hier geldt, dat het plan zo is opgesteld dat we hier geen problemen verwachten.”

BK: Met andere woorden de eigen brancheorganisatie speelt een cruciale rol?

Watzdorf: “Ja.”

BK: En dat moet allemaal zijn beslag krijgen binnen 1 jaar?
Watzdorf: “Ja, een hele klus. Het is wielen verwisselen terwijl we heel hard rijden. In Q1 2023 willen we de draagvlaktoets uitvoeren, inclusief beoordeling door de Brancheorganisatie. In Q3 zal dan groen licht moeten komen uit Brussel en Den Haag, zodat we in Q4 het systeem van inning kunnen invoeren.
Wat dat laatste betreft denken we aan een systeem wat via de veiling-productcodes te werk gaat, die grofweg onder de categorieën snijbloemen, kamerplanten en buitengroen vallen.
Met drie vuistregels:
1- Heffing over alles wat naar de consument gaat.
2- Heffing over alles wat binnen Europa blijft.
3- Heffing over levend materiaal.
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld de productgroep laanbomen. Over de definitieve marktafbakening zijn we nog in gesprek. Dit zal tijdig voor de draagvlaktoets bekend worden.”

BK: Hoe ziet de businesscase eruit?
Watzdorf: “BBH wil zich volledig richten op de consument. Elke taak van BBH dient consument gerelateerd te zijn. Dan moet je denken aan onze huidige activiteiten: collectieve promotie, shopper activatie en onderzoek naar de consument: gedrag, behoeften, trends, doelgroepen et cetera. Daarnaast zijn we ook het enige onafhankelijke instituut dat in staat is om de sector als geheel een stem te geven richting de consument. Op veler verzoek hebben we daar inmiddels ook een start mee gemaakt. Dit willen we graag voortzetten.
Om onze positie als consumenten-kennis-instituut nog sterker te maken, zien we nieuwe taken voor BBH weggelegd, zoals een dieper inzicht hoe consumenten kijken naar duurzaamheid, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving en hoe we daar als sector op kunnen inspelen. Die kennis willen we in samenwerking met de sector verwerven en met de sector delen. Het is de ambitie van BBH om het kwalitatieve fundament onder de sierteeltsector te zijn.”

BK: Stel alles komt in kannen en kruiken, de AVV wordt toegewezen en het systeem van inning is rond, ben je dan klaar?
Watzdorf: “Nee. Elke 4 jaar moet een nieuwe AVV worden ingediend. Maar als de sector in 2023 de AVV wordt vergund, dan biedt de middellange termijn genoeg gelegenheid om met vertrouwen aan een verlening van de AVV te werken op basis van bewezen diensten. Dit willen we in nauwe dialoog voor en met de sector doen.”

BK: Stel de BO ziet of overheden zien niets in de AVV, wat dan?

Watzdorf: “Dan rest het alternatief van financiering op basis van vrijwillige bijdrage. In dat geval verandert de aard van het Bloemenbureau Holland drastisch en wordt het meer een marketing/promotie verlengstuk van de betalende bedrijven, meer een uitvoerend reclamebureau.”

Het betekent ook een definitief afscheid van 40 jaar collectieve promotie. Iets waarvan we de nadelige gevolgen met name als sector pas later zullen ondervinden.

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant