Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Data die ons verder kunnen helpen

Percelen bevatten een schat aan data die ons kunnen helpen om verder te komen.

De Nederlandse tuinbouw is een sector waar we steeds meer werken met precisietuinbouw en datamanagement. De basis van precisietuinbouw is het precies op tijd uitvoeren van plant- en gewasbehandelingen. Het gaat dan over planten, bemesting, gewasbescherming, gewasbehandeling, onkruidbestrijding en oogsten. 

Zeker in de buitenteelten is de ontwikkeling volop aan de gang. Op dit moment is het nog niet zo dat het praktijk is dat er data van individuele planten of per m2 verzameld, vastgelegd en beoordeeld wordt. De kwaliteit wordt gemeten op de sorteermachine wat veelal niet gekoppeld is naar locatie. Productdata zijn hooguit beschikbar op bed – of pad niveau. Managementsystemen om data vast te leggen, te presenteren en interpreteren in de tijd zijn nog niet beschikbaar. Veel onderzoek vindt plaats naar detectie van groei en detectie van ziekten en plagen met behulp van camerasystemen.
In de veredeling worden camerasystemen ingezet voor phenotypering om hiermee de groei van planten te volgen en te kwantificeren. Wat er dan gebeurt is de uiterlijk waarneembare kenmerken van een individuele plant koppelen  aan de heersende milieuomstandigheden. Daarnaast zijn er machines die gebruikmaken van cameratechnieken om te wieden of te oogsten.

Bollen Revolutie

In de bollenteelt heeft het inzetten van precisie technieken tot nu toe onvoldoende aandacht gekregen. Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar de mogelijkheden, maar de daadkracht ontbrak om er iets te mee gaan doen. Geschikte technieken om plant specifieke behandelingen uit te voeren zijn er nog niet. Maar hier gaat mogelijk verandering inkomen met het project Bollen Revolutie.
De bloembollensector staat voor enorme uitdagingen om de duurzaamheid van de teelt te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. Met de lancering van Vitale Teelt 2030 heeft de bloembollensector een visie neergezet naar een robuust teeltsysteem met de natuur als partner. Steeds hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, schaarste aan personeel en een nijpende bodemvruchtbaarheid zijn knelpunten voor de bollentelers. Ik heb het dan nog niet over de maatschappelijke weerstanden tegen de wijze waarop wij onze bollen telen.
Het zijn flinke knelpunten voor ondernemers in de bollensector. Vitale Teelt 2030 pakt deze uitdagingen aan door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit. Precisielandbouw wordt als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data.

De business unit Glastuinbouw & bloembollen van Wageningen University & Research werkt binnen een publiek private samenwerking (PPS) samen met de overheid, brancheorganisaties en toonaangevende mechanisatie bedrijven uit de sector om op een praktische manier te werken aan oplossingen voor een aantal genoemde problemen.

Ziekzoekkar

We zetten in op een aantal sporen waarvan wij denken dat ze de meeste impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Daarnaast willen we oplossingen vinden op het gebied van arbeid. De sector heeft steeds meer moeite om voor piekmomenten over voldoende mensen te beschikken. Het gaat dan met name om ziek zoeken en om het pellen van de bollen. Binnen het project zal gewerkt worden aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven bollenteelt. Eerder is door ons gewerkt aan een ‘ziekzoekkar’ dit project zal nieuw leven worden ingeblazen. Het is een systeem waarmee zieke bloembollen opgespoord kunnen worden, zowel in het veld als tijdens de bewaring. Daar omheen willen we deze kar voor meerdere toepassingen in zetten door slimme koppelingen te maken met de verzamelde data.

PPS

De innovatiesprong die deze PPS gaat bewerkstelligen is het meten van alle planten met camerasystemen op het veld en in de verwerking op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. De metingen worden verwerkt tot waardevolle data waarop gestuurd kan worden. Denk aan onkruidherkenning en -bestrijding, kwaliteitscontrole van de bollen in de verwerking en data verzamelen over groeistadia. Het moet leiden tot een schonere teelt waarbij zieke en slechte bollen en planten snel kunnen worden opgespoord en verwijderd maar ook tot het reduceren van het middelengebruik.
Door het opsporen van zieke planten en mechanische onkruidbestrijding is het niet meer nodig om volvelds te spuiten. Maar denk ook aan hogere kwaliteit van onze producten. De vele metingen die tot de mogelijkheden behoren geven een beter inzicht in bloei, groei en oogstmoment. Gewassen worden met al deze verzamelde dat optimaal behandeld, krijgen op tijd water en de juiste nutriënten vanuit een levende en gezonde bodem.

U ziet wat er mogelijk is door met elkaar samen te werken, samen te werken om onze toonaangevende positie te behouden en voorop te blijven lopen op kwaliteit en duurzaamheid. Overheid, bedrijfsleven en onderzoek; eigenlijk is het niet iets nieuws. Maar wat is het toch mooi dat samenwerken... het is iets wat we met elkaar moeten doen.

 Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden