Afbeelding
Foto: BK

Sector wacht climax na de zomer

Algemeen Bloemen in Beweging

De vakanties zijn in zicht. Tijd voor ontspanning en bezinning. Er is ten slotte genoeg gebeurd in sierteeltland. Dat het een bewogen seizoen was voor de sierteelt, is een understatement. En dan hebben we het niet eens over corona, maar alleen over de veranderingen in de sector, met name de veranderingen bij de coöperatie.

Laten we de Bloemenkranten er eens bij pakken vanaf het moment dat die weer in papieren vorm verscheen; de periode september 2020 tot juli 2021.

Chronologie van het tumult


september 2020
-Start beeldveilen in Eelde, wat de showcase moet worden van RFH. Beeldmateriaal blijkt niet optimaal, wijzigingen in logistiek zorgen voor uitleverporblemen.

oktober 2020
-Interview Bloemenkrant met bloemist Pieter Straathof: ‘Strategie RFH is rampzalig voor de sector’. Straathof meent dat 100% digitale markplaats bedreigend is voor de sector. Hij pleit om van Rijnsburg een dealingroom te maken waar fysiek en digitaal samen gaan.

november 2020
-Strategie RFH verder onder vuur. In een opiniestuk van de Bloemenkrant valt het woord monopolist. Punt van zorg betreft onder andere de data die op het platform Floriday wordt vastgelegd. Marcel van Zandvliet, marketingdirecteur DFG “Dataveiligheid van zowel kwekers als handelaren is een vereiste.”
-Coulanceregeling Floriday t/m 31 maart 2021.

december 2020
-Verplichte certificering zet kwaad bloed bij kleine kwekers. De facebook-groep ‘Kwekers tegen VERPLICHTE certificering’ groeit in enkele dagen uit tot ruim 350 leden. Certificeren is saneren, is de opvatting. Deel van de leden voelt zich niet langer gehoord en in de steek gelaten door haar coöperatie.
-RFH geeft Bloemenkrant te verstaan niet meer met de Bloemenkrant te willen spreken.
-FloraFutura zet een enquête uit om het onbehagen te peilen onder de leden en klanten van RFH, in relatie tot de strategie en de bedrijfscultuur van RFH. Het levert een overweldigend aantal van bijna 900 respondenten op. De enquête legt alle pijnpunten bloot: weerstand tegen Floriday door ontbreken van essentiële functionaliteiten en het verplichtende karakter; gebreken bij het beeldveilen; de weerstand tegen verplicht certificeren en het bijkomende sanctiebeleid; de snelheid van digitaliseren; het tekortschieten van de communicatie vanuit RFH; onvrede met het verdwijnen van knopdrukken; onvrede met betrekking tot het verdwijnen van het fysieke veilen.

januari 2021
-Eerste publieke oproep aan ledenraad om te luisteren naar wat leeft bij haar achterban. Als machtigste orgaan van de coöperatie kunnen zij invloed uitoefenen op voorgenomen beleid. Ledenraad wordt aangespoord om haar invloed aan te wenden.
-Petitie De Noodrem wordt aangeboden aan branchegenoten. Initiatiefnemers van de werkgroep Florinee roepen ledenraad op tot het indienen van het verzoek om audits naar handelen directie, Floriday en certificeren. Petitie wordt ruim 700 ondertekend. Ondertekenaars zijn te vinden in alle segmenten van kwekers en kopers.

februari 2021
-VGB stuurt directie RFH en voorzitter Jack Goosens van de RvC een brief waarin het veilbedrijf wordt verzocht een pas op de plaats te maken met haar strategische vernieuwing en het verzoek om haar koers en positionering duidelijk te maken. VGB pleit voor een nieuw Santpoort-overleg: coöperatie en handel samen aan tafel om in gezamenlijkheid na te denken over de toekomst van de sector. De VGB-brief wordt bekend als ‘De reikende hand’.
-In zijn interne blog Stevens Week, geeft CEO Van Schilfgaarde nogmaals aan dat RFH vasthoudt aan haar strategie. Hij is onthutst over het feit dat een vertrouwelijk brief van de VGB aan directie en voorzitter RvC is gelekt aan een aantal leden van de ledenraad en dat de vertrouwelijke gedachtewisseling tussen directie en voorzitter van de RvC en ledenraad is gelekt naar de VGB.
-Nieuwe aanpak Floriday en einddatum 100% digitaal opgeschort.
-ACM ontvangt klachten inzake Floriway, half november 2020 door RFH aangekondigd als een joint venture van vervoerders De Winter Logistics, Van Zaal Transport en Wematrans om samen met RFH de logistieke keten te optimaliseren.

maart 2021
-De eerste petitiegesprekken met leden en petitie initiatiefnemers. Bij het eerste overleg van de ledenraad zijn directie en voorzitter van de RvC toehoorder.
-Mea Culpa van RFH. Erkenning dat er fouten zijn gemaakt, belofte leden meer te gaan betrekken bij veranderingen en belofte van maatwerk. Tevens de verzekering dat de strategie ongewijzigd blijft.

april 2021
-Ledenraad discussieert over petitie.
-Besloten wordt tot een extra informele ledenraadvergadering op 20 mei. Daar zal met name worden gesproken over het functioneren van de ledenraad in de coöperatie. Verzoeken om audits kunnen om statutaire redenen niet gehonoreerd worden, omdat dergelijk verzoeken buiten het mandaat van de ledenraad vallen. Achteraf blijkt de vergadering gelekt.

mei 2021
-VGB bevriest alle medewerking aan RFH tot 1 juni. De reikende hand blijkt niet te worden aangepakt door RFH.
-RFH spreekt weer met Bloemenkrant.
-Van Adrichem in interview in de Bloemenkrant: ‘Het einde is in zicht’.
-Nadere gesprekken tussen RFH en VGB. Afgesproken is dat er geen mededelingen naar buiten (pers) worden gedaan
-20 mei extra ledenraadsvergadering: gelederen RFH gesloten in de driehoek directie-RvC-ledenraad.
-Eerste gesprek klankbordgroep lokale veiling in Rijnsburg. Over het open houden van de lokale veiling o.a. ten behoeve van het bijzondere assortiment en de kleine kopers en kwekers.


juni 2021
-Interview in de Bloemenkrant met CFO David van Mechelen over de vastheid van de strategie van RFH en de onzekere weg naar het uiteindelijke doel: de groene b-2-b Amazon.
-Enquête vanuit de ACM waarvan de resultaten gebruikt zullen worden in het onderzoek naar vermeende monopolie van RFH.
-Overleggen tussen VGB en RFH leiden tot een nieuwe deadline: 1 juli. Radiostilte blijft van kracht.
-Tweede gesprek over lokale veiling Rijnsburg.
-Brief van werkgroep Florinee (petitie De Noodrem) aan ledenraad. Met een opsomming van 62 vragen die volgens de initiatiefnemers onbeantwoord zijn gebleven.
-Softwarehuizen geconfronteerd met zwalkend beleid RFH rond kwestie handelsagent.

juli 2021
-Ledenraadsvergadering waarin besluit over advies inzake de petitie en de rol van de ledenraad in de coöperatie.
-Petitie ‘Samen scoren met RFH’ aangeboden aan burgemeester Visser van Katwijk en CEO van Schilfgaarde om veiling Rijnsburg open te houden. Manifestatie met steun van SLB (lijnrijders) en FloraFutura (vakvereniging van kwekers en handelaren) en VBW (Brancheorganisatie voor bloemisten).

Op naar de climax

Wat staat de sector in het najaar van 2021 te wachten? Komt het goed tussen RFH en VGB? Komt er een hybride veiling in Rijnsburg? Hoe zit het met Floriday en de uitzondering handelsagent? Wat besluit de ACM? Gaat landelijk veilen ten koste van de kleine spelers? Komt er een versie light certificeren? Hoe bevalt beeldveilen... etc.
Alle problemen die in de enquête, de petities en door de VGB zijn verwoord liggen nog op tafel. Partijen lijken zelfs scherper tegenover elkaar te staan. De zomer geeft iedereen lucht. Het najaar allen duidelijkheid.

Obstakels op de weg naar een groene B-2-B Amazon:
-Floriday
-Certificeren
-Beeldveilen
-Landelijke veilen
-Fysiek veilen
-Lokale veiling
-Rol ledenraad
-Floriway
-Relatie met VGB
-Dataveiligheid
-Segmenteren
-Herstel van vertrouwen
-Van ‘hooligans’ fans maken
-Handelsagent en PSD2

Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant