Logo bloemenkrant.nl
Verduurzaming en vergroening.
Verduurzaming en vergroening. (Foto: Teuntje van Delft)
Growers pride

Duurzame teelt roos vordert

De Nederlandse rozentelers gaan steeds zuiniger om met energie. Zo laten ze gezamenlijk door Wageningen Universiteit nieuwe lichtbronnen onderzoeken en zijn er op warmtegebied al flinke slagen gemaakt. In hun zoektocht naar nog meer duurzaamheid worden de rozentelers bijgestaan door LTO Glaskracht Nederland.

DOOR WILMA VAN VELZEN

"Ik zie veel interessante ontwikkelingen over duurzame teelt rond Roos", zegt Niko van Aelst die zich sinds vier jaar als netwerkcoördinator van LTO Glaskracht Nederland bezighoudt met onder andere het gewas Roos. "Het is een schitterende bloem met een mooie naam. Zo mooi dat mijn vrouw en ik onze prachtige dochter die we in december 2015 mochten verwelkomen Roos hebben genoemd.

Terugkomend op duurzaamheid kan een Nederlandse roos vandaag de dag met de helft minder energie gemaakt worden dan tien jaar geleden. Rozenbedrijven gebruiken elektriciteit omdat rozen licht nodig hebben om goede knoppen te vormen, maar ze benutten de warmte van de motoren die energie opwekken om de kas te verwarmen. Die restwarmte slaan ze op voor andere momenten."


Gewasactieplan

LTO Glaskracht Nederland draagt hieraan bij en de nieuwe toekomstambities die vorige maand werden gelanceerd sluiten naadloos aan op het programma Verantwoorde Glastuinbouw.

"Immers, ook over twintig jaar willen we dat de glastuinbouwsector nog steeds een 'license to produce & sell' heeft. De komende jaren wordt daarom de focus gelegd op onze vier kernthema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. In een ambitieus en toekomstgericht gewasactieplan worden verduurzaming en vergroening als rode draad opgenomen.

Samen met de gewascommissies kunnen we daarmee de nodige stappen zetten om onze toekomst veilig te stellen. Voor roos zijn plantgezondheid en gewasbescherming een heikel punt en daar ligt al direct een behoorlijke prioriteit.

Onder aanvoering van onze nieuwe voorzitter Sjaak van der Tak zal hier flink op worden ingezet."

Beestjes

Intussen staan ook andere ontwikkelingen niet stil en zoeken de telers volgens Nikos door naar energiezuiniger licht en willen ze af van de oranje lichtkoepels boven de kassen.

"Ook op gebied van ziekte en plagen zijn de rozentelers ontzettend inventief bezig en worden beestjes ingezet voor biologische bestrijding van ziektes en plagen.

Sluipwespen en roofmijten maken bijvoorbeeld korte metten met spint, witte vlieg, trips en luis.

Meeldauw, een schimmel, pakken de telers aan met een niet-chemische zeepachtige substantie en door de planten met natuurlijke bladvoeding sterker en weerbaarder te maken.

Zo staat er een leger paraat als een plaag de kop opsteekt."

Snelle toetsmethodiek

Omdat er gewerkt wordt met prachtige natuurlijke rozen kan de natuur soms grillig zijn en stak alweer enige tijd geleden een aantasting van Ralstonia op. Nadat duidelijk was dat het inderdaad Ralstonia betrof werd vanuit LTO Glaskracht Nederland snel gehandeld om een advieskaart voor telers op te stellen om verdere aantasting te voorkomen.

Tevens werd een platform opgezet om alle kennis en ervaring te delen, waarbij nauw werd samengewerkt met de overheid. Aangetaste planten werden verwijderd en door toepassing van de nieuwe hygiëne-protocollen op bedrijven is de aantasting geëlimineerd.

Onderzoek

"De Ralstonia is gelukkig onder de knie. Naar aanleiding hiervan is een driejarig onderzoek op gang gekomen dat gericht is op het ontwikkelen van een snelle toetsmethodiek, zodat direct duidelijk is of de aantasting wel of niet aanwezig is. Daarnaast wordt de epidemiologie ofwel het onderzoek naar het voorkomen en verspreiden ervan in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten kan de preventiestrategie nog verder worden geoptimaliseerd. Hiermee wordt de kans op nieuwe Ralstonia aantastingen geminimaliseerd.


Penvoerder

LTO Glaskracht Nederland is penvoerder van dit project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere partners en wordt gefinancierd door de gewascoöperatie Roos en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Andere onderzoeken die met een bijdrage vanuit de gewascoöperatie Roos lopen zijn LED in roos (perfecte roos), Masterplan meeldauw, Wittevlieg, Wol- en Schildluis en het Masterplan Tripsbestrijding."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden