Afbeelding
Foto: WUR

Is het kind dat u met het badwater heeft weggegooid nog te redden? 

Algemeen Column

Nog even en dat is het zover. Dan kunt u als glastuinbouwondernemer laten zien hoe belangrijk u onderzoek vindt.

Juist nu komt het er op aan of u collectiviteit nog belangrijk vindt en u krijgt maar één kans.
Maakt u niet dezelfde fout als destijds bij het verdwijnen van het productschap? We moeten bij de overheid laten zien dat we unaniem de problemen waar we voor staan in gezamenlijkheid willen oplossen. Uw keus is bepalend voor de toekomst van de glastuinbouw; het is een keuze van gezamenlijke actie of 'ieder voor zich'. Deze keuze gaat u straks maken.

Uw mening
De programma's Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof ontwikkelden de afgelopen jaren veel kennis en technieken voor de glastuinbouw. Denk aan geïntegreerde gewasbescherming, biologische bestrijders, LED belichting, CO2-dosering en waterontsmetting.
Dergelijke innovaties stellen u in staat om nu én in de toekomst te kunnen voldoen aan wensen die samenleving en markt stellen, kortom onze internationale concurrentiepositie en license to produce and sell.
Binnenkort is er geen geld meer voor deze programma's. Om de koers voor de toekomst te bepalen, organiseert LTO Glaskracht Nederland in samenwerking met GroentenFruit Huis met haar ketenpartners en Royal FloraHolland van 5 t/m 19 mei de ondernemerspeiling 'Kennis in je Kas'. U kunt via deze peiling uw mening geven over voortzetting en financiering van de 3 innovatieprogramma's. Ook kunt u uw voorwaarden kenbaar maken. Iedere glastuinbouwondernemer kan deelnemen aan deze ondernemerspeiling. Bent u geen lid van LTO Glaskracht Nederland, dan kunt u via de oproep van Royal FloraHolland of uw telersvereniging deelnemen. Lees hier meer over de peiling en de innovatieprogramma's. Uw mening is belangrijk dus vul de ondernemerspeiling in! Kijk op www.kennisinjekas.nl

Kosten & baten
Terug naar de tijd van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van ondernemers en werknemers. Die activiteiten ontplooien ten behoeve van een gehele bedrijfskolom gaat niet meer. Ik ken niet één tuinder die zegt dat het een goede zaak is dat het productschap er niet meer is. Wat dat betreft zou je denken dat er meer dan voldoende draagvlak is voor het initiatief van LTO Glaskracht.
Het argument destijds voor opheffing was om de financiële lasten voor ondernemers te verlichten – zij hoeven dan immers geen heffing meer te betalen. Onderzoek in opdracht van staatssecretaris Dijksma heeft uitgewezen dat de afbouw van de agrarische productschappen een lastenverlichting van gemiddeld 1300 euro per agrarisch ondernemer oplevert. Jammer dat in dit onderzoek niet is meegenomen wat collectiviteit u heeft opgeleverd.
Neem alleen al de resultaten van 'Kas als energiebron'. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het beeld van de glastuinbouw was dat deze zijn langste tijd in Nederland wel had gehad. Zo was de warmte in Spanje en Marokko gratis en de arbeid goedkoop. Het telen in kassen kostte bovendien heel veel aardgas en elektra, wat vervolgens veel CO2 – uitstoot opleverde. Daarnaast veroorzaakten we grote milieuproblemen door weglekkende meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Dat beeld is ondertussen flink bijgesteld. De sector heeft, gesteund door onderzoek, dan ook niet stilgezeten. Onderzoek dat u hebt gefinancierd in collectiviteit. Als er één agrarische sector is in Nederland die innoveert dan is het de glastuinbouw wel. Kijk alleen maar naar de vooruitgang die is geboekt op energiebesparing. Per kilo product wordt vergeleken met tien jaar geleden tientallen procenten minder energie gebruikt.
Maar ook hier zijn we er nog niet als we volledig los willen komen van fossiele brandstof. De demokassen die zijn gebouwd op het Innovatie- en Democentrum Kas als Energiebron (IDC) op het terrein van Wageningen UR in Bleiswijk hebben aangetoond dat het nog veel energiezuiniger kan. De gasprijs bepaalt of dergelijke systemen rendabel worden. Als je nu al in de sector kijkt hoeveel bedrijven gebruik maken van op een nieuwe manier naar hun gewas te kijken (balans denken) en de vele kuubs gas die zij hiermee besparen, dan is dat een veelvoud van € 1300.

Prettige wedstrijd
Als u denkt dat u de vernieuwingen die nodig zijn op eigen houtje kunt uitvoeren, wens ik u een prettige wedstrijd. Onderzoeken die de sector helpen verder te verduurzamen zijn veelal trajecten van vele jaren. Voor een individueel bedrijf is dit niet te doen. We moeten dus met elkaar zorgen randvoorwaarden te scheppen, waardoor de sector op lange termijn kan voortbestaan en verder kijkt dan de waan van de dag.
Uiterlijk in 2027 mogen er bijvoorbeeld geen emissies meer plaatsvinden van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater, vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water. Dergelijke oplossingen kan je alleen in gezamenlijkheid oplossen, overheid, bedrijfsleven en onderzoek. Maar dan moeten er wel collectieve middelen zijn voor onderzoek. Krijgen we het niet georganiseerd dan valt er ook niets te multiplyen met middelen van overheid. Immers deze overheid zal dan denken, het is zeker niet belangrijk genoeg. 

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant