Logo bloemenkrant.nl
Column

Het gevaar van meer middelen gebruik

We staan voor wat water betreft voor mondiale uitdagingen. Een wereld bevolking die gaat van 7 naar 9 miljard mensen maakt dat er veel meer monden moeten worden gevoed.

In een wereld met een toenemende urbanisatie, waarbij steden steeds groter worden en waarbij kostbare landbouwgrond gebruikt wordt voor bebouwing. 
Een andere observatie is dat er in de wereld gebieden zijn die kampen met enorme tekorten aan water. De beschikbaarheid van kwalitatief goed zoet water zal een steeds belangrijker aandachtspunt worden richting de toekomst. Dit maakt dat er steeds meer behoefte is aan een intensievere vorm van voedselproductie. Een wijze van productie die minderafhankelijk is van grond en klimaat dicht bij de steden. Door invloed van het overheidsbeleid werken wij in Nederland aan waterkwaliteitsproblemen. De oplossingsrichtingen waar wij aan werken zijn ook oplossingen voor de problemen elders in de wereld. Hier ligt een enorme kans voor Nederlandse bedrijven.

Waterkwaliteit
In Nederland treffen waterschappen gewasbeschermingsmiddelen aan in het oppervlaktewater rond Glastuinbouwgebieden. De concentraties zijn vaak hoger dan de waterkwaliteitsnorm toelaat. Het is dan ook niet zo gek dat de overheid onder maatschappelijke druk komt met beleidsvoornemen om deze normoverschrijdingen terug te dringen door het verplicht stellen van zuiveringstechnieken. 
Per 1 januari 2018 is het zo ver dat er een verplichte zuivering geldt van al het lozingswater van glastuinbouwbedrijven die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Er is geen onderscheid voor chemische middelen of biologische middelen. Als ze een toelating hebben, geldt de zuiveringsplicht. Er wordt niet gekeken naar toxiciteit van een middel of het effect op het water- of ecosysteem. Voor alle middelen geldt een zuiveringsplicht. Het maakt daarbij niet uit of er geloosd wordt op het oppervlakte water of op het riool, en of je teelt in substraat of vollegrond. Onder lozing wordt verstaan het afvoeren van overtollig drain- en/of drainagewater, first flush (doorsteken matten), drainwater aan het begin van de teelt, filterspoelwater, (drain)water einde teelt maar ook reinigingswater en de overloop van de vuil- en schoondraintank.

Te vroeg
Afgelopen 6 juli  maakte het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bekend gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid in de bedekte teelt (tijdelijk) te verbieden. Het gebruik, aanschaffen of op voorraad hebben van imidacloprid is dan verboden, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het een gecertificeerde zuiveringsinstallatie gebruikt. Dit verbod komt, hoewel ik dit gezien de normoverschrijding kan begrijpen mijn inziens te vroeg, het gaat te snel. Voor een aantal teelten, waaronder de opkweek van groenteplanten, is imidacloprid een belangrijk correctiemiddel. Als toepassing onmogelijk wordt, is er het gevaar dat andere minder effectieve middelen vaker moeten worden ingezet. En dat is de achterdeur uit! 
Ook al besluit een tuinder ervoor te kiezen een zuiveringstechniek aan te schaffen, om te voldoen aan de regelgeving, komt ie van een koude kermis thuis. Op dit moment voldoet nog niet één installatie. Dan hebben we er ook nog een keer mee te maken dat binnen het platform duurzame glastuinbouw de sector met de overheid heeft afgesproken dat in 2027 er sprake is van een 'nul' lozing. Het gaat dan over stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen.

Waar?
Dit kan belangrijk zijn als een keuze moet worden gemaakt voor een aan te schaffen zuiveringstechniek. Er is geen ontkomen aan. Als tuinder heb je de keus om te lozen en dan mee te doen in een gebiedsgerichte oplossing, of kiezen voor een oplossing op het bedrijf of gebruik te maken van een mobiele zuivering. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor emissieloos telen.
Als bedrijf hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan verschillende zuiveringstechnieken, we zien dat er steeds meer bedrijven in beweging zijn gekomen om zuiveringstechnieken aan te bieden. Als tuinders het bestrijdingsmiddel nog willen gebruiken, moeten zij de beschikking hebben over een gecertificeerde waterzuiveringsinstallatie, maar waar kunnen ze die kopen?

Jan Willem de Vries

Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)


 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden